Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1.W Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć:

a) Sprzedawca – Natalia Ciepielowska Vintage Rose, posiadająca adres przy ul.Wyżynnej 28 w Łodzi, 92-107, NIP: 7282831134, REGON: 380595160, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

b) Regulamin - dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, ogólne warunki sprzedaży towaru i jego dostawy;

c) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

d) Sklep internetowy - witryna umieszczona w sieci pod adresem sklep@vintagerose.pl przeznaczona do prezentacji oferty Sprzedawcy oraz składania zamówień;

e) Towar – odzież sprzedawana detalicznie przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym;

f) Umowa Sprzedaży – zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

g) Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

h) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny www.vintagerose.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) jest Natalia Ciepielowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Natalia Ciepielowska Vintage Rose, posiadająca adres przy ul.Wyżynnej 28 w Łodzi, 92-107, NIP: 7282831134, REGON: 380595160, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem email: vintagerose@onet.pl lub telefonicznie 660 622 001; 539 339 505 5. Administratorem danych osobowych Klientów jest Natalia Ciepielowska. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzdawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

II.Realizacja umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym

2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi możliwości zrealizowania zamówienia przez Sprzdawcę.

3. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest:

a) zapoznanie się Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści;

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Sprzdawcy dotyczących realizacji Zamówienia;

c) poprawne złożenie Zamówienia;

d) zobowiązanie do zapłaty ceny i dostawy Towaru;

e) potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę.

4. Składając Zamówienie Klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasła. Składając kolejne Zamówienia Klient może korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła do utworzonego konta. Dokonując rejestracji oraz składając Zamówienie Klient oświadcza, iż:

a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;

b) podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe;

c) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży;

d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji Zamówienia. 5. . Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzdawcy , w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@vintagerose.pl lub też pisemnie na adres: Wyżynna 28, 92-107 Łódź

III. Składanie zamówień

1. Składając Zamówienie Klient wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązując się do zapłaty oraz odbioru Towaru

2. Zamówienia mogą być składane w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę.

3. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Sprzdawca potwierdza złożone Zamówienie.

4. Potwierdzenie Zamówienia jest dokonywane przez Sprzdawcę drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres email w terminie do 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia.

5. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia zalecany jest niezwłoczny kontakt Klienta ze Sprzedawcą w celu zapewnienia szybkiej i prawidłowej realizacji Zamówienia.

6. Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku. Dostawa Towaru może potrwać do 5 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi wysyłek zagranicznych.

IV. Dokonywanie płatności

1. Cena widniejąca w Sklepie Internetowym nie zawiera kosztów dostawy.

2. Ostateczna cena sprzedaży zawierająca koszty dostawy widoczna będzie w podsumowaniu Zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.

3. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto

4. Zapłata za zakupiony towar powinna nastąpić:

a) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na stronie Sklepu Internetowego w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru oraz zatwierdzenia go przez Sprzedawcę. Nie otrzymanie zapłaty w wyżej wymienionym terminie jest równoznacznie z odstąpieniem od Umowy przez Sprzedawcę. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą w godzinach pracy za pomocą numeru telefonu podanego w zakładce Kontakt, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

b) za pomocą płatności online przeprowadzanych przez Blue Media S.A

c) za tzw. pobraniem pracownikowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy.

5. Klient składając Zamówienie wybiera odpowiadającą mu formę płatności.

6. Klient otrzymuje dokument Dowód Sprzedaży.

V. Formy dostawy

1.Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

2. Sprzedawca realizuje dostawę za pośrednictwem paczkomatu, firmy kurierskiej lub poczty.

3. Koszty dostawy wskazane są na stronie Sklepu internetowego oraz w formularzu Zamówienia i zależne są od wybranej przez Klienta formy płatności oraz rodzaju dostawy.

4. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Składane Zamówienia nie są realizowane w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni przyjęte przez Sprzedawcę jako wolne od pracy, o których poinformował na stronie internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

VI. Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad.

2. Wadą Towaru jest jego niezgodność z Umową Sprzedaży, wtedy gdy Towar:

a) nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

3. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.

4. Nie stanowią o niezgodności towaru z umową różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.)

5. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient będący konsumentem może składać reklamację osobiście lub pisemnie na adres: Wyżynna 28,92-107 Łódź a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@vintagerose.pl. Klient powinien wówczas odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z formularzem rekalmacyjnym na adres: ul. Wyżynna 28, 92-107 Łódź

6. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po powzięciu wiadomości o podstawie jej zgłoszenia.

7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez Klienta adres.

8. W przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Sprzedawcy Towaru, a następnie z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności ponosi Sprzedawca

VII. Prawo odstąpienie od umowy

1. Klient który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Rozpoczyna się on od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

2.Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie oraz wysłanie go na adres Sprzedawcy ul. Wyżynna 28, 92-107 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@vintagerose.pl

3.Klient może skorzystać ze wzoru formularza znajdującego się w zakładce „Reklamacje i zwroty”, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać skanem formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w Danych kontaktowych. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

4. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klinta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy(nowy,czysty, bez śladów używania) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.Konieczne jest dołączenie do odsyłanego Towaru dowodu zakupu

9. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VIII. Warunki techniczne

1. W celu poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać: połączenie z siecią Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet etc.), podstawowy system operacyjny oraz z przeglądarkę (np. Firefox, Internet Explorer) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies, aktywne konto poczty elektronicznej, oprogramowanie Adobe Acrobat Reader umożliwiające odczytywanie plików pdf, numer telefonu komórkowego.

2. Sprzedawca informuje, iż korzystanie z usługi może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie do komputera wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu. W celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu zaleca ostrożne podejście do programów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.07.2018

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.

4. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.)

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poza.827). 6. Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl